IT Specialist – Onsite Technical Support with English

Stockholm
23-07-18

Oliver Wyman söker kandidater till följande tjänst på vårt Stockholmskontor:

IT-specialist – Teknisk support på plats med svenska och engelska

Är du intresserad av att arbeta i ett internationellt företag där du har nyckelrollen som ansvarig för den operativa IT-driften, vilket inkluderar drift, administration och underhåll av verksamhetens system på lokal nivå?

Oliver Wyman söker nu en kompetent IT-specialist – Onsite Technical Support och denna roll är för dig som trivs i en social arbetsmiljö där du alltid strävar efter att erbjuda bästa möjliga service till dina kollegor.

Med Oliver Wyman får du möjlighet att påverka företagets verksamhet, utvecklas professionellt och bli en del av vårt team av kompetenta och inspirerande medarbetare i en internationell miljö.

Vad kan du förvänta dig?

Vi söker en kollega till vår IT-avdelning i Stockholm som kan stötta våra lokala användare i Oliver Wyman. Vår miljö är särskilt omfattande på lokal, nordisk och global nivå och består bland annat av Microsoft-servrar, Citrix, SQL, SharePoint och många andra systemtyper och applikationer, som stöds från våra många datacenter. Du kommer att ha ett nära samarbete med vårt nordiska team och vår servicedesk.

Detta är ett mångsidigt och utmanande jobb i en innovativ och internationell organisation med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Vi har en platt organisationsstruktur och en informell arbetsmiljö med öppen dialog, professionell sparring och en stark social gemenskap. Vår kultur präglas av hög professionalism, höga ambitioner och god stämning.

Daglig pendling kommer att krävas till Stockholmskontoret.

Vad kommer du att belönas med?

 • Ett företag med ett starkt varumärke och starkt result att matcha.
 • Ett fräscht kontor i centrala Stockholm där det händer mycket och där det är härlig stämning bland kollegorna
 • En roll med eget ansvar och stora utvecklingsmöjligheter då vi befinner oss i en stark tillväxtfas
 • Konkurrenskraftig lön, attraktivt flexförmånspaket (inklusive sjukförsäkring, livförsäkring, pensionsplan) och 37,5 timmars arbetsvecka

Vi kommer att förlita oss på att du:

 • Ansvara för all support på plats för alla Oliver Wyman kollegor i Stockholm, Sverige
 • Installera / underhålla PC- och Mac-arbetsstationer och skrivare
 • Administrera och installera mobiltelefoner
 • Delta i tekniska driftsuppgifter och felsökning
 • Arbeta med våra incidentsystem
 • Hantera lagring och inköp av IT-utrustning

Vad du behöver ha:

 • Minst 4 års erfarenhet i en liknande position
 • Ett stort intresse och entusiasm för teknik
 • Tidigare erfarenhet av support av mjukvara och hårdvara
  • ITIL-certifierad eller erfarenhet
  • Skrivare och AV-utrustning (Zoom, Teams, WebEx)
  • Active Directory / ARS
  • Standardoperativsystem som Windows 10/11
  • SCCM
  • Erfarenhet av att stödja Microsoft Office (O365)-paketet
  • Support/ärendesystem
 • Flytande tal och skrift på Svenska
 • Flytande tal och skrift på Engelska
 • Vi ser gärna att du är kundorienterad och självmotiverande för att göra utmärkt användarsupport.

Vad får dig att sticka ut:

 • Utmärkt kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt, med förmåga att kommunicera effektivt med en mängd olika kollegor
 • Bevisad förmåga i en kundinriktad roll
 • Tidigare erfarenhet inom en medelstor IT Service Desk eller liknande Service Desk supportroll i en ITIL-miljö skulle vara mycket fördelaktigt

Något för dig, skicka ditt CV på engelska.

Oliver Wyman is a global leader in management consulting. With offices in 60 cities across 29 countries, Oliver Wyman combines deep industry knowledge with specialized expertise in strategy, operations, risk management, and organization transformation. The firm has more than 5,000 professionals around the world who work with clients to optimize their business, improve their operations, and risk profile, and accelerate their organizational performance to seize the most attractive opportunities. Oliver Wyman is a wholly owned subsidiary of Marsh McLennan [NYSE: MMC]. Twitter @OliverWyman.

Marsh McLennan is committed to embracing a diverse, inclusive and flexible work environment. We aim to attract and retain the best people regardless of their sex/gender, marital or parental status, ethnic origin, nationality, age, background, disability, sexual orientation, gender identity or any other characteristic protected by applicable law.

Oliver Wyman is seeking candidates for the following position based in our Stockholm office:

IT Specialist – Onsite Technical Support with Swedish and English

Are you interested in working in an international company where you have the key role as responsible for the operational IT operations, which includes operation, administration, and maintenance of the business’s system on a local level?

Oliver Wyman is now looking for a competent IT Specialist – Onsite Technical Support and this role is for you who thrive in a social work environment where you always strive to offer the best possible service to your colleagues.

With Oliver Wyman, you get the opportunity to influence the company’s operations, develop professionally and become part of our team of competent and inspiring employees in an international environment.

What can you expect?

We are looking for a colleague for our IT department in Stockholm, Sweden who can support our local users in Oliver Wyman. Our environment is particularly comprehensive at local, Nordic, and global level, and consists of, among other things, of Microsoft servers, Citrix, SQL, SharePoint and many other system types and applications, which are supported from our many data centres. You will have a close collaboration with our Nordic team and our service desk.

This is a versatile and challenging job in an innovative and international organization with good opportunities for personal and professional development. We have a flat organizational structure and an informal working environment with open dialogue, professional sparring, and a strong social community. Our culture is characterized by high professionalism, high ambitions and a good atmosphere.

Daily commute will be required to the Stockholm office.

What are the added benefits?

 • A company with a strong Brand and strong results to match.
 • A fresh office in central Stockholm where a lot happens and where there is a great atmosphere among colleagues
 • A role with own responsibility and great development opportunities as we are in a strong growth phase
 • Competitive salary, attractive flex benefits package (including medical insurance, life insurance, retirement plan) and 37.5 hour working week

We will rely on you to:

 • Be responsible for all on-site support for all colleagues in Stockholm, Sweden
 • Prepare / maintain PC and Mac workstations and printers
 • Administer and prepare mobile phones
 • Participate in technical operational tasks and troubleshooting
 • Work with our Incident system
 • Manage storage and procurement of IT equipment

What you need to have:

 • At least 4 years’ experience in a similar position
 • A keen interest and enthusiasm for technology
 • Previous experience supporting software and hardware
  • ITIL certified or experience
  • Printers, and AV equipment (Zoom, Teams, WebEx)
  • Active Directory / ARS
  • Standard operating systems such as Windows 10/11
  • SCCM
  • Experience supporting Microsoft Office (O365) suite
  • Support/Ticket systems
 • Fluency writing/speaking Swedish is a requirement
 • Fluency writing/speaking English is a requirement
 • You should be a self-motivated individual who gains satisfaction from providing excellent customer service

What makes you stand out:

 • Excellent communication skills both written and verbal, with the ability to communicate effectively with a variety of colleagues.
 • Proven ability in a customer facing role.
 • Previous experience within a medium sized IT Service Desk, or similar Service Desk support role in an ITIL environment would be highly advantageous

If you are interested, please send your resume in English.

Oliver Wyman is a global leader in management consulting. With offices in 60 cities across 29 countries, Oliver Wyman combines deep industry knowledge with specialized expertise in strategy, operations, risk management, and organization transformation. The firm has more than 5,000 professionals around the world who work with clients to optimize their business, improve their operations, and risk profile, and accelerate their organizational performance to seize the most attractive opportunities. Oliver Wyman is a wholly owned subsidiary of Marsh McLennan [NYSE: MMC]. Twitter @OliverWyman.

Marsh McLennan is committed to embracing a diverse, inclusive, and flexible work environment. We aim to attract and retain the best people regardless of their sex/gender, marital or parental status, ethnic origin, nationality, age, background, disability, sexual orientation, gender identity or any other characteristic protected by applicable law.English Jobs Sweden
About:  English Jobs Sweden

EnglishJobs.se specializes in recruiting international talent for Swedish companies. Since 2009 we have have helped over 8000 professionals connect with traditional companies such as as Ericsson, Skanska, ABB, Volvo and SAAB as well Swedish startups such as Spotify, TrueCaller, Klarna and Skype. We welcome talent with a multicultural background and knowledge of local cultures, languages and business markets. Industries we cover: Tech, Marketing & Communications, Events, Media, Retail, Travel, Hospitality, Finance, Gaming, Healthcare, Consulting


EASY APPLY

No login required.
Enable Autofill in your browser to fill the form below faster.